ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ซิดิก 092-9678766),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
7436 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2023-01-28 2023-01-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-28 2023-01-28 ดำเนินการแล้ว
7435 ออกแบบระบบเครือข่ายรพ.โคกโพธิ์ 2023-01-28 2023-01-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-28 2023-01-28 ดำเนินการแล้ว
7434 อัพเดต Driver 2023-01-24 2023-01-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-01-24 2023-01-24 ดำเนินการแล้ว
7433 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ 2023-01-27 2023-01-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-01-27 2023-01-27 ดำเนินการแล้ว
7432 แก้ไขรายงาน IR ผิดรายละเอียดหน่วยงาน COC 2023-01-27 2023-01-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-27 2023-01-27 ดำเนินการแล้ว
7431 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงคลินิกทันตกรรม 2023-01-27 2023-01-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-27 2023-01-27 ดำเนินการแล้ว
7430 backup ฐานข้อมูล hosxp 2023-01-27 2023-01-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-27 2023-01-27 ดำเนินการแล้ว
7429 หน้าจอคอมสั่น 2023-01-27 2023-01-27 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดีดีอามาล เจ๊ะ 2023-01-27 2023-01-27 ดำเนินการแล้ว
7428 ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ All in One และลงบันทึกทะเบียน 2023-01-26 2023-01-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-26 2023-01-26 ดำเนินการแล้ว
7427 ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร 2023-01-26 2023-01-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-26 2023-01-26 ดำเนินการแล้ว
7426 จัดเตรียมห้องประชุม zoom งานอนามัยแม่และเด็ก 2023-01-26 2023-01-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-26 2023-01-26 ดำเนินการแล้ว
7425 คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ 2023-01-26 2023-01-26 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2023-01-26 2023-01-26 กำลังดำเนินการ
7424 คอมเปิดใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 2023-01-26 2023-01-26 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นส.ศุภรัตน์ แก้วอักษร
7423 ชั้น 2 2023-01-26 2023-01-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-01-26 2023-01-26 ดำเนินการแล้ว
7422 หน้าจอคอมมีปัญหา 2023-01-26 2023-01-26 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดีดีอามาล เจ๊ะ 2023-01-26 2023-01-26 ดำเนินการแล้ว
7421 เวชกรรม 2023-01-26 2023-01-26 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุภัทตรา สืบประดิษฐ์ 2023-01-26 2023-01-26 ดำเนินการแล้ว
7420 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2023-01-25 2023-01-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-25 2023-01-25 ดำเนินการแล้ว
7419 ทดสอบระบบอินเตอร์เน็ต รพ. 2023-01-25 2023-01-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-25 2023-01-25 ดำเนินการแล้ว
7418 เปิดรหัสเพื่อใช้ดูHDC 2023-01-25 2023-01-25 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน
7417 ฉลากยาเปลี่ยนขนาด 2023-01-25 2023-01-25 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริญญา สงอักษร 2023-01-25 2023-01-25 ดำเนินการแล้ว
7416 เวชกรรมสังคม 2023-01-25 2023-01-25 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) น.ส สุภัทตรา สืบประดิษฐ์ 2023-01-25 2023-01-25 ดำเนินการแล้ว
7415 คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน 2023-01-24 2023-01-24 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซันเดียร์ สาหลำสุหรี 2023-01-25 2023-01-25 ดำเนินการแล้ว
7414 ขอข้อมูลจำนวนผู้ป่วย dm และ copd 2023-01-24 2023-01-24 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ลำพู อมตวิยานนทร์ 2023-01-24 2023-01-24 ดำเนินการแล้ว
7413 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 pfizer 2023-01-24 2023-01-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-24 2023-01-24 ดำเนินการแล้ว
7412 อัพโหลดแบบฟอร์มรายงานพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมคุณภาพ และใช้งานได้ 2023-01-24 2023-01-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-24 2023-01-24 ดำเนินการแล้ว
7411 แก้ไขเครื่องปรินท์สติกเกอร์ชั้น 1 หมึกไม่ออก 2023-01-24 2023-01-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-24 2023-01-24 ดำเนินการแล้ว
7410 program Word พิมพ์ไม่ได้ 2023-01-24 2023-01-24 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2023-01-24 2023-01-24 ดำเนินการแล้ว
7409 บันทึกและส่งข้อมูล Dataset เดือนธันวาคม 2565 2023-01-23 2023-01-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-23 2023-01-23 ดำเนินการแล้ว
7408 เช็คอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 2023-01-22 2023-01-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-01-22 2023-01-22 ดำเนินการแล้ว
7407 บันทึกข้อมูล Dataset เดือนธันวาคม 2565 2023-01-20 2023-01-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-20 2023-01-20 ดำเนินการแล้ว
7406 ติดตั้งเปลี่ยนจอหน่วยงานจ่ายกลาง 2023-01-20 2023-01-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-20 2023-01-20 ดำเนินการแล้ว
7405 สร้าง template การซักประวัติใน Hos.XP 2023-01-20 2023-01-20 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดวงขวัญ คงเรือง 2023-01-21 2023-01-21 ดำเนินการแล้ว
7404 ขอรายงานที่วินิจฉัยU610-U619คู่กับI60-I69 2023-01-20 2023-01-20 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮา​ลี​เ​ม๊า​ะ​ หะย 2023-01-21 2023-01-21 ดำเนินการแล้ว
7403 ลง Google Meet 2023-01-20 2023-01-20 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กานต์สินี จันทวงศ์ 2023-01-20 2023-01-20 ดำเนินการแล้ว
7402 backup ฐานข้อมูล hosxp 2023-01-20 2023-01-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-20 2023-01-20 ดำเนินการแล้ว
7401 คอมโต๊ะซักประวัติที่ 3 (OPD)เข้าKosPไม่ได้ 2023-01-20 2023-01-20 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ชูลีกรณ์ ประทุมทอง 2023-01-20 2023-01-20 ดำเนินการแล้ว
7399 ทดสอบระบบ firewall 2023-01-19 2023-01-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-19 2023-01-19 ดำเนินการแล้ว
7398 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2023-01-19 2023-01-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-19 2023-01-19 ดำเนินการแล้ว
7397 Activate Office หน่วยงานการเงิน 2023-01-19 2023-01-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-19 2023-01-19 ดำเนินการแล้ว
7396 แก้ไขเข้าระบบแจ้งซ่อมบำรุงไม่ได้ หน่วยงานสูติ 2023-01-19 2023-01-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-19 2023-01-19 ดำเนินการแล้ว
7395 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC 2023-01-19 2023-01-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-19 2023-01-19 ดำเนินการแล้ว
7394 แจ้งเกิดไม่ได้ 2023-01-18 2023-01-18 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุจิตรา แสงมณี 2023-01-18 2023-01-18 ดำเนินการแล้ว
7393 ลงวินโดว์ Note Book 2023-01-18 2023-01-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-01-18 2023-01-18 ดำเนินการแล้ว
7392 เพิ่ม ทะเบียนผู้ป่วย HF . 2023-01-18 2023-01-18 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2023-01-18 2023-01-18 ดำเนินการแล้ว
7391 ศานฝัน เข้า Hosxp ไม่ได้ 2023-01-18 2023-01-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-01-18 2023-01-18 ดำเนินการแล้ว
7390 ทดสอบระบบ firewall 2023-01-17 2023-01-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-17 2023-01-17 ดำเนินการแล้ว
7389 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2023-01-17 2023-01-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-17 2023-01-17 ดำเนินการแล้ว
7388 resync VN hosxp 2023-01-17 2023-01-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-17 2023-01-17 ดำเนินการแล้ว
7387 ไม่ส่งข้อมูล refer ได้ 2023-01-17 2023-01-17 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2023-01-17 2023-01-17 ดำเนินการแล้ว
7384 แก้ไขใบสรุบค่ารักษาพยาบาล 2023-01-17 2023-01-17 40 : จ่ายเงินผู้ป่วย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพ็ญแข บุญศรี 2023-01-17 2023-01-17 ดำเนินการแล้ว
7382 ย้ายคอมพิวเตอร์หน่วยงานจ่ายกลาง 2023-01-17 2023-01-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-01-17 2023-01-17 ดำเนินการแล้ว
7381 ออกแบบการบันทึกประวัติผู้ป่วยใน hox -xp 2023-01-17 2023-01-17 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไ-ชยรัตน์ทอง 2023-01-17 2023-01-17 ดำเนินการแล้ว
7380 หน้าจอคอมพิวเตอร์ชำรุด 2023-01-17 2023-01-17 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางอุดมพร บุญพรหม 2023-01-17 2023-01-17 กำลังดำเนินการ
7378 แก้ไขสั่งปรินท์สติกเกอร์ยาไม่ออกที่ห้องยา 2023-01-16 2023-01-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-16 2023-01-16 ดำเนินการแล้ว
7377 ติดตั้งประชุม Zoom การดูแลสุขภาพโดยเน้นคุณค่า ห้องประชุมโพธิ์ทอง 2023-01-16 2023-01-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-16 2023-01-16 ดำเนินการแล้ว
7376 ติดตั้งประชุมซูมวัยรุ่น 2023-01-16 2023-01-16 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2023-01-16 2023-01-16 ดำเนินการแล้ว
7375 อัพเดทรายงาน Hrms report 2023-01-15 2023-01-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-15 2023-01-15 ดำเนินการแล้ว
7374 อัพเดต Thai refer ชั้นที่1 2023-01-14 2023-01-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-01-14 2023-01-14 ดำเนินการแล้ว
7373 ตึกสงฆ์เข้า Hosxp ไม่ได้ 2023-01-13 2023-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-01-13 2023-01-13 ดำเนินการแล้ว
7372 ขอข้อมูลการกลับมารักษาซ้ำที่ERภายใน 48 ชม. 2023-01-13 2023-01-13 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2023-01-16 2023-01-16 ดำเนินการแล้ว
7371 เปลี่ยนหัวสายแลน PCU 2023-01-13 2023-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-01-13 2023-01-13 ดำเนินการแล้ว
7370 ลงโปรแกรม Thairefer และ Eazy report ช.1 2023-01-13 2023-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-13 2023-01-13 ดำเนินการแล้ว
7369 แก้ไขระบบแจ้งเกิด licene หมดอายุ 2023-01-13 2023-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-13 2023-01-13 ดำเนินการแล้ว
7368 ขอข้อมูลจำนวนผู้ป่วย icd10 i60-i649 2023-01-13 2023-01-13 25 : งานอื่นๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นศพ. 2023-01-13 2023-01-13 ดำเนินการแล้ว
7367 backup ฐานข้อมูล hosxp 2023-01-13 2023-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-13 2023-01-13 ดำเนินการแล้ว
7366 เพิ่มคลินิก telemed ในระบบhosxp 2023-01-13 2023-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-13 2023-01-13 ดำเนินการแล้ว
7365 โน๊ตบุ๊คเปิดทำงานไม่ได้ 2023-01-13 2023-01-13 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2023-01-13 2023-01-13 ดำเนินการแล้ว
7363 จัดเตรียมห้องประชุมโพธิ์ทอง 2023-01-12 2023-01-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-01-12 2023-01-12 ดำเนินการแล้ว
7362 เพิ่มวันหยุดปี 66 ในhosxp 2023-01-12 2023-01-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-12 2023-01-12 ดำเนินการแล้ว
7361 อบรมการใช้งาน telemedici พยาบาล opd 2023-01-12 2023-01-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-12 2023-01-12 ดำเนินการแล้ว
7360 แก้ไขเครื่องปรินท์แชร์ปรินท์ไม่ได้ ห้อง Lab 2023-01-12 2023-01-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-12 2023-01-12 ดำเนินการแล้ว
7359 ระบบ HOST พิม ค่าตรวจพัฒนาการไม่ได้ 2023-01-12 2023-01-12 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุภัทตรา สืบประดิษฐ์ 2023-01-12 2023-01-12 ดำเนินการแล้ว
7357 OPD คอมพิวเตอร์หน้าซักประวัติ3 4 ใช้งานไม่ได้ 2023-01-12 2023-01-12 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี 2023-01-12 2023-01-12 ดำเนินการแล้ว
7356 เดินสายแลนห้องประชุมโพธิ์ทอง 2023-01-11 2023-01-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-01-11 2023-01-11 ดำเนินการแล้ว
7355 แก้ไขโปรแกรมไลน์หน่วยงานคลีนิคสานฝัน 2023-01-11 2023-01-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-11 2023-01-11 ดำเนินการแล้ว
7354 ขอข้อมูล copd กค65-ธค65 2023-01-11 2023-01-11 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุทธินี บุญมี 2023-01-11 2023-01-11 ดำเนินการแล้ว
7353 คอมเปิดไม่ได้ 2023-01-11 2023-01-11 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2023-01-11 2023-01-11 ดำเนินการแล้ว
7352 เครื่องปรินที่ศูนย์ COC ใช้งานไม่ได้ 2023-01-11 2023-01-11 25 : งานอื่นๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางนันทิกานต์ หวังจิ 2023-01-11 2023-01-11 ดำเนินการแล้ว
7351 จัดทำรายงาน dataset HRMS 2023-01-10 2023-01-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-10 2023-01-10 ดำเนินการแล้ว
7350 แบกอัพฐานข้อมูลระบบจองห้องประชุม 2023-01-10 2023-01-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-10 2023-01-10 ดำเนินการแล้ว
7349 เครืองปริ้นสติกเกอร์ปริ้นไม่ออก 2023-01-10 2023-01-10 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อับดุลนาเสร์ มะและ 2023-01-10 2023-01-10 ดำเนินการแล้ว
7348 เปลี่ยนหัวสายแลน ห้อง X-ray 2023-01-10 2023-01-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-01-10 2023-01-10 ดำเนินการแล้ว
7347 คอมเปิดไม่ได้ 2023-01-10 2023-01-10 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นส.มารีแย สาเมาะ 2023-01-10 2023-01-10 ดำเนินการแล้ว
7346 คอมพิวเตอร์ในศูนย์ COC เข้าใช้งานระบบไลน์ไม่ได้ 2023-01-10 2023-01-10 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นันทิกานต์ หวังจิ 2023-01-10 2023-01-10 ดำเนินการแล้ว
7345 โอนข้อมูล patien to person 2023-01-09 2023-01-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-09 2023-01-09 ดำเนินการแล้ว
7344 update lab link hosxp 2023-01-09 2023-01-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-09 2023-01-09 ดำเนินการแล้ว
7343 การลงข้อมูล data audit 2023-01-09 2023-01-09 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สมใจ พรหมบุตร 2023-01-09 2023-01-09 ดำเนินการแล้ว
7342 คอมพิวเตอร์มีปัญหา 2023-01-09 2023-01-09 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิซง เฮ็งยามา 2023-01-09 2023-01-09 ดำเนินการแล้ว
7341 หน่วยงานคลินิคสานฝันส่ง refer ไม่ได้ 2023-01-09 2023-01-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-09 2023-01-09 ดำเนินการแล้ว
7340 คอมพิวเตอร์มีปัญหา 2023-01-09 2023-01-09 40 : จ่ายเงินผู้ป่วย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จันทร์เพ็ญ สกุลวงศ์ 2023-01-09 2023-01-09 ดำเนินการแล้ว
7339 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2023-01-09 2023-01-09 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อุดมพร บุญพรหม 2023-01-09 2023-01-09 ดำเนินการแล้ว
7338 คอมเปิดไม่ได้ 2023-01-09 2023-01-09 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2023-01-09 2023-01-09 ดำเนินการแล้ว
7337 ย้าย ติดตั้ง comp ER 2023-01-09 2023-01-09 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ศิรินภา แก้วประดับ 2023-01-09 2023-01-09 ดำเนินการแล้ว
7336 ตรวจเช็คทำวความสะอาดอุปกรณ์เครือข่ายจมน้ำ 2023-01-08 2023-01-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-08 2023-01-08 ดำเนินการแล้ว
7335 เช็คเครื่องโน๊ตบุคหน่วยงานพัสดุ 2023-01-08 2023-01-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-01-08 2023-01-08 ดำเนินการแล้ว
7334 backup ฐานข้อมูล hosxp to slave 2023-01-07 2023-01-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-07 2023-01-07 ดำเนินการแล้ว
7333 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 pfizer 2023-01-07 2023-01-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-07 2023-01-07 ดำเนินการแล้ว
7332 ศึกษาดูงานเรื่อง HAIT รพ.ไม้แก่น 2023-01-06 2023-01-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-01-06 2023-01-06 ดำเนินการแล้ว
7331 โปรแกรม HosXp ค้างบ่อย 2023-01-06 2023-01-06 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี สามะ 2023-01-06 2023-01-06 ดำเนินการแล้ว
7330 เครื่องสำรองไฟคอมฯ ดับ 2023-01-06 2023-01-06 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี สามะ 2023-01-06 2023-01-06 ดำเนินการแล้ว