ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
เพิ่มข้อมูล
  เพิ่มข้อมูล
เลขที่:
สำหรับผู้ดูแลระบบ
วดป.ที่แจ้ง:
วดป.ที่ต้องการ
หัวข้อ / เรื่อง:
แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบ

รายละเอียดและเลขครุภัณฑ:์

หน่วยงาน:

ผู้แจ้ง: