ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
7397 Activate Office หน่วยงานการเงิน 2023-01-19 2023-01-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-19 ดำเนินการแล้ว / 1
7396 แก้ไขเข้าระบบแจ้งซ่อมบำรุงไม่ได้ หน่วยงานสูติ 2023-01-19 2023-01-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-19 ดำเนินการแล้ว / 1
7395 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC 2023-01-19 2023-01-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2023-01-19 ดำเนินการแล้ว / 1-
7394 แจ้งเกิดไม่ได้ 2023-01-18 2023-01-18 6 : ห้องคลอด สุจิตรา แสงมณี 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2023-01-18 ดำเนินการแล้ว / 1
7393 ลงวินโดว์ Note Book 2023-01-18 2023-01-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2023-01-18 ดำเนินการแล้ว / 1
7392 เพิ่ม ทะเบียนผู้ป่วย HF . 2023-01-18 2023-01-18 35 : NCD วันตัสนีม 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2023-01-18 ดำเนินการแล้ว / 1-
7391 ศานฝัน เข้า Hosxp ไม่ได้ 2023-01-18 2023-01-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2023-01-18 ดำเนินการแล้ว / 1
7390 ทดสอบระบบ firewall 2023-01-17 2023-01-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ตารมีซี เจะแว 2023-01-17 ดำเนินการแล้ว / 1-
7389 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2023-01-17 2023-01-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2023-01-17 ดำเนินการแล้ว / 1-
7388 resync VN hosxp 2023-01-17 2023-01-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2023-01-17 ดำเนินการแล้ว / 1-
7387 ไม่ส่งข้อมูล refer ได้ 2023-01-17 2023-01-17 35 : NCD วันตัสนีม 15 : ระบบ Thai Refer ตารมีซี เจะแว 2023-01-17 ดำเนินการแล้ว / 1-
7384 แก้ไขใบสรุบค่ารักษาพยาบาล 2023-01-17 2023-01-17 40 : จ่ายเงินผู้ป่วย เพ็ญแข บุญศรี 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2023-01-17 ดำเนินการแล้ว / 1-
7382 ย้ายคอมพิวเตอร์หน่วยงานจ่ายกลาง 2023-01-17 2023-01-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2023-01-17 ดำเนินการแล้ว / 1
7381 ออกแบบการบันทึกประวัติผู้ป่วยใน hox -xp 2023-01-17 2023-01-17 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อัจฉรา ไ-ชยรัตน์ทอง 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2023-01-17 ดำเนินการแล้ว / 1-
7380 หน้าจอคอมพิวเตอร์ชำรุด 2023-01-17 2023-01-17 0 : กลุ่มงาน IC นางอุดมพร บุญพรหม 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-17 กำลังดำเนินการ /
7378 แก้ไขสั่งปรินท์สติกเกอร์ยาไม่ออกที่ห้องยา 2023-01-16 2023-01-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 7 : ระบบ hosxp มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-16 ดำเนินการแล้ว / 1
7377 ติดตั้งประชุม Zoom การดูแลสุขภาพโดยเน้นคุณค่า ห้องประชุมโพธิ์ทอง 2023-01-16 2023-01-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 11 : ประชุม/สัมนา/งานวิชาการ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-16 ดำเนินการแล้ว / 1
7376 ติดตั้งประชุมซูมวัยรุ่น 2023-01-16 2023-01-16 36 : งานเอดส์ อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2023-01-16 ดำเนินการแล้ว / 1
7375 อัพเดทรายงาน Hrms report 2023-01-15 2023-01-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-15 ดำเนินการแล้ว / 1
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/6 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6